O škole

Vážení rodiče,
od 1.3.2021 je podle nařízení vlády naše škola pro žáky do odvolání uzavřena.

Za vedení školy Hana Országová

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Žádosti o přijetí k povinné školní docházce budou přijímány v termínu

od 6. 4. 2020 do 23. 4. 2020.Zápis proběhne předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte příslušné škole:

osobně zákonným zástupcem dítěte po domluvě v budově školy,
Mikulov, Školní 1.

• Je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

• K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

• V případě odkladu podají zákonní zástupci žádost o odklad povinné školní docházky a doporučení SPC k odkladu.

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

poštou do obálky vložte kopie dokladů a také doporučení SPC a kopii rodného listu dítěte


Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými žáky, formou dne otevřených dveří. Děti se mohou seznámit s prostory školy, učiteli apod.

www.zsspmikulov.cz
tel.: +420 519 510 134
mob.: +420 724 216 675
Jsme úplnou základní školou zřizovanou podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. určenou pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Škola má ředitelství v Mikulově, Školní 1, kde jsou všechny ročníky ZŠ praktické i ZŠ speciální. Máme jedno odloučené pracoviště ZŠ speciální na ulici Růžová 1/3, které je v prostorách dětského denního stacionáře.

Škola poskytuje úplné služby v oblasti vzdělávání dětí a žáků viz §16 odst.9 ŠZ . Nabídka služeb je podporována výborným materiálně-technickým zázemím v budově školy s tělocvičnou a hřištěm s umělým povrchem, kvalitně vybavenými odbornými učebnami (dílny, cvičná kuchyň, výtvarná, hudební, interaktivní a počítačová učebna).

Pro žáky organizujeme celou řadu především sportovních akcí jak na úrovni školy, tak i v rámci výborné spolupráce mezi školami našeho typu okresu Břeclav a Jihomoravského kraje. Realizujeme každoročně řadu školních „projektů“, které sdružujeme pod názvem „Mozaika školních akcí“. V rámci výuky poskytujeme žákům canisterapii, trampoterapii, terapii na trojkolkách, měsíčních vozidlech a rehabilitační TV místnost s běžícím pásem, rotopedem, relaxačními balóny aj.

Rozvoj komunikačních dovedností je podporován komunikátory , předměty speciálně pedagogické péče např. řečovou výchovou, náhradními komunikačními systémy, strukturovanou výukou atd.
 
 
© ZŠ Mikulov
 

Klikněte pro odeslání emailu.